จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา  09.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้แจ้งว่าเนื่องจากคำสั่งฯ แต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ. เดิมได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นปัจจุบันจังหวัดจึงได้ปรับปรุงคำสั่งเดิม และออกคำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ.ชุดใหม่ และจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี นั้น สำนักงบประมาณได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดย แยกเป็น งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี และงบประมาณตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ประจำปีฯ

2.071160

3.071160

1.071160


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56