นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ อปท. และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน 2560 ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มี

พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560  พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ to be number one จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินสดและเกียรติบัตรการประกวด "อำเภอสะอาด" พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" พิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศ และการประมวลงานจังหวัดหนองบัวลำภู ในห้วงเดือนที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ตลอดจน ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.SEP290960

3.SEP290960

4.SEP290960

5.SEP290960

6.SEP290960

1.SEP290960


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56