จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา  09.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้แจ้งว่าเนื่องจากคำสั่งฯ แต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ. เดิมได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นปัจจุบันจังหวัดจึงได้ปรับปรุงคำสั่งเดิม และออกคำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ.ชุดใหม่ และจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี นั้น สำนักงบประมาณได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดย แยกเป็น งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี และงบประมาณตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ประจำปีฯ

2.071160

3.071160

1.071160

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู รับมอบนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู รับมอบนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560” พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับมอบนิตยสารฯ   ณ  ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยผู้จัดทำนิตยสาร SBL MAGAZINE  บริษัทสมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560” ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบหนังสือ “หนองบัวลำภู 2560” จำนวน 400 เล่ม

 

3.071160 SBL

4.071160 SBL

5.071160 SBL

1.071160 SBL

 

7.071160 SBL

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ และแนวทางดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

2.061160 Plan61

3.061160 Plan61

1.061160 Plan61

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) เพื่อเป็นกลไกในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดและให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ กบจ. เพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและระดับภาคตามนโยบายของรัฐบาล

2.061160 2

1.061160 2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้ จังหวัดหนองบัวลำภู น้อมนำถวายพระอามหลวง

วันที่  3  พฤศจิกายน  2560   เวลา  10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้จังหวัดหนองบัวลำภู  น้อมนำถวาย ณ ที่วัดศรีสระแก้ว (พระอาราหลวง)   ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   เป็นประธาน พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยกฐินครั้งนี้ พระครูอุดมธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว  พระอารามหลวง   ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับในพิธีอุปโลกนกรรม ครองผ้ากฐิน สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนายอดเงินทั้งสิ้น 820,799 บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

2.Kratin Praraciatan 031160

3.Kratin Praraciatan 031160

4.Kratin Praraciatan 031160

1.Kratin Praraciatan 031160

จังหวัดหนองบัวลำภู เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00  น.   นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.  ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพลอากาศเอกธีระพล คล้ายพันธ์ ราชองครักษ์ และคณะฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธ  โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิ  พอ.สว.และคณะฯ ลงตรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.pmmv 011160

3.pmmv 011160

1.pmmv 011160

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2560  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560  ณ  บริเวณจุดชมวิวศาลปู่หลุบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ของไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

จังหวัดหนองบัวลำภูจึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เช่น รดน้ำ พรวนดิน การให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งที่ให้เติบโตแข็งแรง ณ บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 210 บริเวณจุดชมวิวศาลปู่หลุบ และบริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ร่วมกับบำรุงรักษาฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

2.LoveTree60 311060

3.LoveTree60 311060

4.LoveTree60 311060

1.LoveTree60 311060

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน(Cluster) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน (Cluster) เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหนองบัวลำภู เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกลั่นกรองโครงการและข้อเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.311060

3.311060

1.311060

จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีอัญเชิญลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

วันที่ 27 ตุลาคม  2560 ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายโชติ เชื้อโชติ นายเวียงชัย แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางกษมา  อึ้งจิตรไพศาล  นายกเหล่ากาชาด  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ทหาร  ตำรวจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  และประชาชน ประกอบพิธีถวายพระราชกุศล  พร้อมอัญเชิญพระโกศและบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ มาประกอบพิธี โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์  จำนวน  9 รูป  สวดพระพุธมนต์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พร้อมอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากทุกอำเภอ ไปยังท่าน้ำสันเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง เพื่อประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

2.271060

3.271060

4.271060

 

5.271060

6.271060

1.271060

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 

2.rspg NB 051060

4.rspg NB 051060

5.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ อปท. และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน 2560 ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มี

พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560  พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ to be number one จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินสดและเกียรติบัตรการประกวด "อำเภอสะอาด" พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" พิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศ และการประมวลงานจังหวัดหนองบัวลำภู ในห้วงเดือนที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ตลอดจน ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.SEP290960

3.SEP290960

4.SEP290960

5.SEP290960

6.SEP290960

1.SEP290960


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 Resize2

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

right banner 01 calendar

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56