รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัด และงานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมกับมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ 

ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำเสนอ “ลุ่มภู Model  : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว” เป็น Model ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพทางเลือก/อาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้ชุมชนมีรายได้อีกทางหนึ่งและยังเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคนไทย 4.0 ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)                                                                                                          

74870 2

74873 2

74879 2

2.260261

3.260261

4.260261

IMG 3031 2

1.260261

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น.พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  บริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด มหาชนผู้แทนบริษัทประชารัฐสามัคคีฯ และ บริษัทเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ณ.ห้องประชุมสัตตบงกช รพ.หนองบัวลำภู

2.220261

3.220261

1.220261

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.210261

3.210261

1.210261

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมพิจารณาร่าง Model ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง Model ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่” ณ ภูหินลาดช่อฟ้า ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูและสำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูพานน้อย

2.180261

3.180261

4.180261

1.180261

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

2.150261

3.150261

4.150261

1.150261

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ ภูหินลาดช่อฟ้า ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูและสำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูพานน้อย

2.workshop 140261

3.workshop 140261

4.workshop 140261

1.workshop 140261

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งแค หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 รายการอุตสาหกรรมอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลกและนวัตกรรมด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาประกอบอาหาร สร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยเมนูอาหารที่อบรมให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงประกอบด้วย สลัดโรล สาคูใส้ไก่งวง บาบีคิวไก่งวง ใส้อั่วไก่งวง และไก่งวงตุ๋นยาจีน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 22 คน โดยมีอาจารย์สุพัฒตรา เนียมขุนทด ครูฝึกฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรให้การอบรม

สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย จำนวน 30 ชั่วโมง จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายไก่งวงแบบขายเป็นตัว ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สามารถนำไปแปรรูปอาหารในรูปแบบอื่น ช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายไก่งวงได้มากขึ้นอีกด้วย

3.FOOD 130261

4.FOOD 130261

5.FOOD 130261

 

6.FOOD 130261

2.FOOD 130261

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

1.020261

2.020261

3.020261

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินโครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

2.310161

1.310161

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 30 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561 โดยก่อนการประชุมมีพิธี

  - มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   - มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2560

   - มอบใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดธรรมมาภิบาลธุระกิจดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด

   - มอบป้ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    จากนั้น รับชมวีดิทัศน์ประมวลผลงานเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้ง รับทราบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 4 กลุ่มภารกิจ(Cluster) คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.300161

3.300161

4.300161

1.300161

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.240161

3.240161

4.240161

1.240161


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2562160x56

ITA nb

agri2160x56