จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายโชติ  เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกล้าณรงค์  คนรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรณีกระทบแผน)  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล

2.160161

3.160161

4.160161

5.160161

1.160161

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 3/2561

 

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา  13 .30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.3150161

3.3150161

1.3150161

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ  โรงแรมณัฐพงณ์แกรนด์ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู 

1.New MOU rspg120161

 

3.MOU rspg120161

4.MOU rspg120161

2.MOU rspg120161

2.New MOU rspg120161

3.New MOU rspg120161

4.New MOU rspg120161

6.New MOU rspg120161 

1.MOU rspg120161

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - วิถีหนองบัวลำภู

วันที่ 10 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - วิถีหนองบัวลำภู โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ และการลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.Organic farming100161

3.Organic farming100161

1.Organic farming100161

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมงานวันร่วมน้ำใจให้กาชาด

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู โดยร่วมมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน

ให้กับกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

2.Red Cross090161

 1.Red Cross090161

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1"

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 05:45 น.  ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต ซึ่งจากการสำรวจมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ 400 กว่าราย และมีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และหลอดเลือดหัวใจ สมอง มีมากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน และสมัครซื้อเสื่อเพื่อรวมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจำนวน เงินที่ได้ในการกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2.patrunning1 070161

 

3.patrunning1 070161

4.patrunning1 070161

5.patrunning1 070161

1.patrunning1 070161

6.patrunning1 070161

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ จากพระเมรุมาศจำลองมาประดิษฐานไว้ที่วัดป่าภูกระแต

จังหวัดหนองบัวลำภู ทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ภายหลังจากเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ม.ค. 61  เวลา 07.00 น. ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกอบพิธีเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง และอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้ประกอบพิธีทางศาสนาสวดเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง ทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการในพิธีวางดอกไม้จันทน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อถอน และอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ที่วัดป่าภูกระแต อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต่อไป

2.noppapadolsuwannachat050161

3.noppapadolsuwannachat050161

5.noppapadolsuwannachat050161

1.noppapadolsuwannachat050161

จังหวัดหนองบัวลําภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การพัฒนาความก้าวหน้าของคนจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การพัฒนาความก้าวหน้าของคน จังหวัดหนองบัวลําภู โดยเพื่อค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัด อันจะนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับค้นหาสาเหตุของจุดด้อย รวมทั้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในจังหวัดให้ดีขึ้นต่อไป โดยจัดประชุมขึ้น ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.workshop201260

4.workshop201260

2.workshop201260

 3.workshop201260

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2 rspg 301160

3 rspg 301160

1 rspg 301160

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา  09.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)  ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้แจ้งว่าเนื่องจากคำสั่งฯ แต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ. เดิมได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นปัจจุบันจังหวัดจึงได้ปรับปรุงคำสั่งเดิม และออกคำสั่งแต่งตั้ง ก.บ.จ.นภ.ชุดใหม่ และจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี นั้น สำนักงบประมาณได้แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดย แยกเป็น งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี และงบประมาณตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนพัฒนาภาค) ประจำปีฯ

2.071160

3.071160

1.071160

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู รับมอบนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู รับมอบนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560” พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับมอบนิตยสารฯ   ณ  ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยผู้จัดทำนิตยสาร SBL MAGAZINE  บริษัทสมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำนิตยสาร “หนองบัวลำภู 2560” ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบหนังสือ “หนองบัวลำภู 2560” จำนวน 400 เล่ม

 

3.071160 SBL

4.071160 SBL

5.071160 SBL

1.071160 SBL

 

7.071160 SBL

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56