ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู

จังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ 3 จังหวัด อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภูเส้นทางปั่นจักรยาน สนามสมเด็จพระนเรศวร(Start)-วัดมหาชัย-น้ำตกเฒ่าโต้-ตลาดชุมชนห้วยดื่อ-พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี-วัดถ้ำกลองเพล-ท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทราย/กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก-แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย(Finish)ตามลำดับhgfdd

 

 

230906

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"

จังหวัดหนองบัวลำภู ปะชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยว

ภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์    ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจวบู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมภูพาคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 7  11

 7  2

68537

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ"

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ"

IMG 6127

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ” ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาของจังหวัดหนองบัวลำภู

IMG 6125

IMG 6132

IMG 6126

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่  2/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ห้วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.rspg 250461

3.rspg 250461

4.rspg 250461

1.rspg 250461

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม มีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ” และ “เครื่องอบแห้งแบบทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้” โดยมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกว่า 60 คน เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

157648

157651

157649

157656

157657

157642157665

157663

157662

157703

157646

157644

157645

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model"

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model" โดยกลไกสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูให้ดียิ่งขึ้น...
4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model" โดยกลไกสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน และประเด็นเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมทอมืออย่างมีคุณภาพโดยกลไกสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม  โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
154356
154359
154363
154367
157287
157288
157289
157290

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้าง   ในสิ่งแวดล้อม และกรอบแนวทางการวิจัยในประเด็นการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

2.020461

3.020461

1.020461

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ 22 มีนาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพบปะประชาชนและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรเชิงบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้แก่ การพัฒนาเกษตรปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยี Solar Cell เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรม จนได้ผ้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม ไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ เพื่อพบปะประชาชน และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและแปลงปลูกผักอินทรีย์

โนโอกาสนี้ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้รายงานสภาวการณ์และบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมทั้งนำเสนอ “ลุ่มภู Model : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว” มีเป้าประสงค์ (Goal) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลยุทธ์ (Strategy) สำคัญ คือ 1) การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 2) การลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร 3) การลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ “ลุ่มภู Model” ถือเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัด หรือ “Quick Win” เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”  

จากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองฯ รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนาคำไฮ ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ต่อจากนั้น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรม และสินค้าโอทอป…

 

2 220361 3

1 220361 3

3 220361 3

2 220361 president

3 220361 president

4 220361 3

4 220361 3 4

4 220361 president

6 220361 3

5 220361 3

7 220361 3

5 220361 president

6 220361 president

8 220361 3

9 220361 3

1 220361 president

รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัด และงานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมกับมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ 

ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำเสนอ “ลุ่มภู Model  : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว” เป็น Model ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพทางเลือก/อาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้ชุมชนมีรายได้อีกทางหนึ่งและยังเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคนไทย 4.0 ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)                                                                                                          

74870 2

74873 2

74879 2

2.260261

3.260261

4.260261

IMG 3031 2

1.260261

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น.พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  บริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด มหาชนผู้แทนบริษัทประชารัฐสามัคคีฯ และ บริษัทเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ณ.ห้องประชุมสัตตบงกช รพ.หนองบัวลำภู

2.220261

3.220261

1.220261

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.210261

3.210261

1.210261


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2562160x56

ITA nb

agri2160x56