> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

♦ หนังสือแจ้งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

♦ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการส่วนภูมิภาค

♦ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

♦ ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

♦ แนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการ

♦ กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

♦ แบบรายงานการจัดวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบวันที่ 1 เมษายน 2561

♦ บัญชีสรุปผลการประเมินและก่ารเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56