> การจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

♦ หนังสือ ที่ นภ 0017.2/ว15645 เรื่อง การจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด 62 กจ.2

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานแผนปี 62

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปแผนงาน ขอกระทรวง กรม

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปข้อเสนอแผนงาน ชี้เป้ากระทรวง กรม

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56