ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

♦ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.2/ว 14021 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

♦ กำหนดการประชุมฯ

♦ แบบตอบรับเข้าร่่วมประชุมฯ

♦ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

          1 Cover Interim Report

          2 สารบัญ

          สารบัญตาราง

          4 สารบัญภาพ

          5 รายงานความก้าวหน้า

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป บน1

          ส่วนที่ 2 SWOT บน1 rev2

          ส่วนที่ 3 สถานการณ์และโอกาสการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 4 ศักยภาพเพื่อต่อยอดการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บน1

          ส่วนที่ 6 การทบทวนแผน บน1

          ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 8 วิสัยทัศน์ บน1 Rev2

          ส่วนที่ 9 ห่วงโซ่คุณค่า บน1

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56