> การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

 

♦ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.5/ว11797 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล

♦ คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2138/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล

♦ ผนวก ก

♦ ผนวก ข

♦ ผนวก ค

♦ ผนวก ง

♦ ผนวก จ

♦ คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2139/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

♦ หน้าปกคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

 

  

> คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2595/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน (Cluster) เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู

 

download button plain Resize

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. > หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว7570 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  2. > หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0233.1/ว2409 เรื่อง รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
  3. > หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.7/ว 2398 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  4. > หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207.4/ว 104 เรื่อง สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ปี 2560


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 Resize2

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000278342
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
135
770
5125
267173
17001
25911
278342
Your IP: 54.80.132.10
Server Time: 2017-10-21 13:30:10

 

Mail moi3160x56agri2160x56