> คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2930/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2561

 

download button Resize4

 

♦ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.2/ว 14021 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

♦ กำหนดการประชุมฯ

♦ แบบตอบรับเข้าร่่วมประชุมฯ

♦ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

          1 Cover Interim Report

          2 สารบัญ

          สารบัญตาราง

          4 สารบัญภาพ

          5 รายงานความก้าวหน้า

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป บน1

          ส่วนที่ 2 SWOT บน1 rev2

          ส่วนที่ 3 สถานการณ์และโอกาสการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 4 ศักยภาพเพื่อต่อยอดการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บน1

          ส่วนที่ 6 การทบทวนแผน บน1

          ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา บน1

          ส่วนที่ 8 วิสัยทัศน์ บน1 Rev2

          ส่วนที่ 9 ห่วงโซ่คุณค่า บน1

 

> การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2560

 

♦ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.5/ว11797 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล

♦ คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2138/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทนและมอบหมายกำกับดูแล

♦ ผนวก ก

♦ ผนวก ข

♦ ผนวก ค

♦ ผนวก ง

♦ ผนวก จ

♦ คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2139/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

♦ หน้าปกคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

 

  

> คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2595/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน (Cluster) เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู

 

download button plain Resize


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56