> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2/2561

1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

4.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

5.แบบรายงานการจัดวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบวันที่ 1  ตุลาคม  2561

6.บัญชีสรุปผลการประเมินและการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

> แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

 

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4446 ลว.17เม.ย.61

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4447 ลว.17เม.ย.61

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4448 ลว.17เม.ย.61

♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

♦ แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์และลักษณะงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จะจัดหาแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์และลักษณะงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จะจัดหา


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56