> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2/2561

1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

4.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

5.แบบรายงานการจัดวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบวันที่ 1  ตุลาคม  2561

6.บัญชีสรุปผลการประเมินและการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

> แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

 

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4446 ลว.17เม.ย.61

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4447 ลว.17เม.ย.61

♦ สนจ.นภ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4448 ลว.17เม.ย.61

♦ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561

♦ แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์และลักษณะงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จะจัดหาแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์และลักษณะงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จะจัดหา

> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

♦ หนังสือแจ้งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

♦ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการส่วนภูมิภาค

♦ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

♦ ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

♦ แนวทางการประเมินผลปฏิบัติราชการ

♦ กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

♦ แบบรายงานการจัดวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบวันที่ 1 เมษายน 2561

♦ บัญชีสรุปผลการประเมินและก่ารเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

> การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

♦ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.5/ว 1302 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

♦ คำสั่่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 214/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

> การจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 

♦ หนังสือ ที่ นภ 0017.2/ว15645 เรื่อง การจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด 62 กจ.2

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานแผนปี 62

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.3 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปแผนงาน ขอกระทรวง กรม

♦ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปข้อเสนอแผนงาน ชี้เป้ากระทรวง กรม

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56